05538834063 0850 888 85 71 info@nvakalite.com Harita
İletişime Geçin WHATSAPP +9 05538834063

Kurumsal

Genel Gizlilik ve Tarafsızlık Taahhüdümüz

gizlilik politikası

NVA'nın yapısı ve işleyişi uluslararası kabul görmüş akreditasyon standartlarına ve yerel yasal şartları en etkin karşılayacak şekilde oluşturulmuştur. NVA Kalite'nin çalışma prensipleri;

Tarafsızlık:

Nva Kalite bağımsız olarak değerlendirme yapar. Test/ölçüm ve değerlendirme faaliyetlerinin her türlü mali, idari, siyasi ve ticari baskıdan uzak tam bağımsız ve tarafsız olması bizim için vazgeçilmez bir şarttır. Nva Kalite akredite olduğu veya faaliyet göstereceği tek sektörlerde, din, dil, ırk, siyaset ve coğrafi bölge farkı gözetmeksizin yapılan başvurulara kendi politika ve hedefleri doğrultusunda cevap verir.

Tarafsızlığı korumaya yönelik olarak ISO/IEC 17025 Akreditasyon standartlarında yer alan Tarafsızlığı Sağlama Komitesine karşılık olarak Danışma Kurulu oluşturulmuş ve yetkilendirilmiştir. Danışma Kurulu; NVA Kalite'nin faaliyette bulunduğu tüm ilgili tarafları eşit olarak temsil edecek şekilde oluşturulmuştur. Danışma Kurulu kararlarında bağımsız hareket etme yetkisine sahiptir ve NVA tarafından tüm faaliyetlere ilişkin bilgiler Kurula sağlanarak tarafsızlığı korumaya yönelik olarak durum değerlendirmesi yapılır ve gerekli tedbirler alınır. Danışma Kurulunun kararlarına NVA'nın üst yönetimi tarafından uyulmaması, tarafsızlığı tehlikeye atabilecek durumların tespiti halinde kurulun gizlilik prensipleri çerçevesinde akreditasyon kurumuna ve/veya ilgili Bakanlıklara şikayet etme yetkisi vardır.

Nva Kalite test /ölçüm ve sertifikalandırma faaliyetlerinni tarafsızlığını ve bağımsızlığını tehlikeye düşürebilecek, çıkar çatışması yaratabilecek durumları ve risklerini tanımlamıştır.

Riskleri minimize/elimine etmek için alınan önlemleri ve yaptırımlar açıklamıştır. Bu durumlar danışma kurulu tarafından da periyodik olarak değerlendirilmektedir.

Nva Kalite kullanacağı teknik personel ile ilgili olarak rekabet şartlarını ve kurallarını gözetir.

Nva Kalite, bünyesindeki test ve ölçüm hizmetleri gerçekleştirmekten sorumlu personeli değerlendirme faaliyetleri ile ilgili olarak kararlarının ve doğruluklarının bağımsızlığı ile çelişecek hiçbir faaliyette bulunamaz. Uygunluk Belgelendirme Kuruluş statüsünün korunması ve sürdürülebilirliği için Gizlilik, Bağımsızlık ve Tarafsızlık Taahhütnamesi kalite politikasında belirlenmiştir.

Yeterlilik:

Nva Kalite yaptığı ve yapacağı tüm faaliyetlerde personel, teknik uzman, bilg, altyapı, çalışma ortamı,ekipman, finansal güç vb. gibi konularda yeterlilik analizi, gözden geçirme ve planlama gerçekleştirilir. Nva Kalite, yaptığı test ve ölçüm hizmetleri işini ciddiye alır ve bu konuda güvenilirlik ve yetkinlikte en üst seviyede olmaya çalışır.

Yapmış olduğu denetimlerin mutlaka katma değer sağlaması, iyileştirme için fırsat oluşturması ve kazan kazan prensibine uygun olmasını ister.

Uzman ve teknik uzmanların performanslarını her test/ölçüm ve değerlendirme için belirlenen kriterlere göre değerlendirilir.

Finansal Yeterlilik

Bütçe yıllık olarak aylık bazda takip edilebilecek şekilde Nva Kalite yönetimi tarafından oluşturulur. Bütçede yeni yatırımlarla ilgili kullanılacak kaynak ve tutar belirlenir. Personel giderleri, ofis giderleri, vergi ve kamusal diğer harcamalar, personel eğitim giderleri ve tahmini yapılacak test/ölçüm ve sertifikalandurma faaliyetlerinde oluşabilecek giderler bütçede belirlenir. Yıllık bazda oluşturulan bütçe aylık gerçekleşen rakamlara göre gelecek ay için tahmini bütçe oluşturulur. Sapmalar olması durumunda bütçe revize edilerek ilgili bölümlere dağıtımı yapılır. Bütçede belirlenen giderlerinni nasıl karşılanacağı ve hangi kaynağın kullanılacağı tanımlanır.

Tüm mal, ürün ve hizmet satın alımlarını kendi prosedürleri ve özgür iradesi ile yapar. Kendi işini kendisi yapar ve faaliyetlerini yerine getirebileceği şekilde faaliyet gösterir. NVA yönetimi kendi öz sermayelerini ve mal varlıkları ile NVA'nın finansal yeterliliğini devam ettireceklerini taahhüt etmişlerdir.

Sorumluluk:

NVA, başvurunun alınmasından, teklif/sözleşme, test/ölçüm, ölçüm, raporlama, danışma kurulunun atanması ve çalışması, kullanılan test sonuçları sunumundaki tüm aşamalarda; yapılan faaliyetlerin uluslararası akreditasyon şartlarına ve onaylanmış kuruluş şartlarına uygun yürütmekten, tarafsızlığın sağlanmasından, çıkar ilişkisi oluşabilecek durumların analiz edilerek kabul edilebilir.

Açıklılık:

NVA Kalite, test laboratuvarı ve başvuru yapacak kuruluşların ihtiyaç duyabileceği bilgi ve dokümanları, web sitesi www.nvakalite.com ve yazmışma aracılığıyla iletir. Nva Kalite ve ücretlendirme şartları teklif/sözleşmede açık ve anlaşılır şekilde ifade edilir ve kuruluşa (müşteriye) teyit için sunulur.

Nva Kalite deney prosesinde ve uygulamalarda olabilecek değişiklikler ile ilgili kuruluşlara web sitesi ve yazışma ile etkin şekilde duyurulur. Nva Kalite, gizlilik prensibi çerçevesinde denetime ve bilgi paylaşımına açık bir firmadır. Tüm faaliyetleri resmi kurumlar, akreditasyon kurumları, danışma kurulu (tarafsızlığı sağlama komitesi), sektör temsilcileri ile müşterilerinin denetimine açıktır.

Gizlilik:

Kuruluşlarla yapılan sözleşmelerde, başta test olmak üzere tüm aşamalarda tarafsızlık ve gizlilik ilkesine bağlı kalınacağı taahhüt edilmektedir. Nva Kalite, tüm laboratuvar çalışanları, uzman, teknik uzmanlar, danışma kurulu, şikayet ve itiraz komitesi ve diğer hizmet alımı yapılan kuruluşlarla gizlilik sözleşmesi yapmıştır.

Gizlilik sözleşmesi, belgelendirilmiş kuruluşlar ve belgelendirilecek kuruluşlarla ilgili herhangi bir bilginin ve dokümanın üçüncü taraflarla paylaşılmayacağı ve iletilmeyici, gizlilik gerektiren durumları kapsamaktadır. Gizlilik gerektiren bu durumlar sadece ilgili yasal otoriterlere ve akreditasyon kuruluşlarına açıktır. Bu bağlamda; ilgili yasal otoriterinni Piyasa ve Gözetim ve Denetim faaliyetleri çerçevesinde, müşterinin teknik dosyasında bulunması gereken dokümanları talep etmesi durumunda ilgili taraflara talep edilen dokümanlar sunulacaktır.

Kuruluş kayıtları bilgisayar ortamında ve basılı kopya olarak saklanır. Sadece yetkili kişilerin ulaşabileceği şekilde bilgi güvenliği yönetim sistemi ve arşiv sistemi oluşturulmuştur. Tedarikçinin yazılı izni olmadan bilgilerin üçüncü tarafa aktarılmayacağı beyanı sözlü ve yazılı olarak (test raporlarında) iletilir. Test raporunun bir kopyası laboratuvarlarda diğer kopyası is merkez ofisde saklanır. Ofis dışında kesinlikle saklanmaz ve başka kopyası alınmaz.

Şikayetlerin Çözümlenmesi:

www.nvakalite.com web sitesinden e-mail ile, sözlü vea yazılı gelen tüm şikayetler kayıt altına alınarak, deney/test kararı veren ve deney prosesinden tamamen bağımsız "şikayet ve itiraz komitesi" tarafından değerlendirilir ve öncelikle şikayetin deney/test faaliyetleri ile ilişkili olup olmadığı belirlenir. Ayrıca değerlendirme sürecinde şikayetçi ve şikayet konusu ile ilgili bağımsız karar vermenin yanı sıra gizlilik prensibi de esastır.

Şikayetlerin ve İtirazların Çözümlenmesi:

1) Nva Kalite deney/test prosesin tüm aşamalarında hizmetin sunumu ile ilgili gelen şikayetlerin çözümlenmesi:

Nva Kalite hizmet sunumundaki performansını iyileştirmek için, yazılı ve sözlü gelen bu tip şikayetler kayıt altına alınarak ilgili prosedür çerçevesinde değerlendirilir.

Her bir denetimden sonra müşteri anketleri düzenlenerek Nva Kalite laboratuvar yönetimi ve denetim heyeti ile ilgili şikayet ve istekler değerlendirilerek gerekli iyileştirme yapılır.

2) Nva Kalite'nin belgelendirmiş olduğu kurulışlarla ilgili gelen şikayetlerin çözümlenmesi:

Belgelendirilmiş kuruluşun sunduğu ürün veya hizmetle ilgili şikayet hiç vakit kaybedilmeden kuruluşa iletilir ve en kısa zamanda düzeltici faaliyet prosedürü kaybedilmeden kuruluşa iletilir ve en kısa zamanda düzeltici faaliyet prosedürü çerçevesinde değerlendirilerek sonuçlandırılması istenilir. Değerlendirme sonuçları ve alınan faaliyetler şikayette bulunan kişi ya da kuruluşa bildirilir. Belgelendirilmiş kuruluşla ilgili olarak alınan şikayetlerin değerlendirmesinde sadece Belgelendirilmiş kuruluştan çözüm talep edilmez. Ayrıca, Belgelendirilmiş kuruluşun belgelendirilmesindeki aşamalar da gözden geçirilir ve NVA Kalite belgelendirme prosesinin de geçmişe yönelik etkinliği değerlendirilir.

Nva Kalite kuruluşlara yaptığı tüm denetimlerde (ilk belgelendirme, gözetim, belge yenileme  veya kapsam değişikliği gibi) kuruluşun müşterilerinden gelen şikayetlerin etkin bir şekilde ele alınıp alınmadığını denetler.